Integritetspolicy

Information om hur vi skyddar och behandlar dina personuppgifter, enligt lag om banksekretess och dataskydd.

Halens Privatlån tillhandahålls av TF Bank AB (Banken) som är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som behandlas för Halens Privatlån. Banken värnar om din integritet. Behandlingen av personuppgifter inom Banken är reglerat i Dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679). Syftet med denna integritetspolicy är att ge dig ytterligare information om hur vi skyddar och säkerställer behandlingen av dina personuppgifter och rättigheter. Integritetspolicyn är ett tillägg till de allmänna villkoren för Halens Privatlån. Banken kan komma att uppdatera denna integritetspolicy, den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på www.halensprivatlan.se.

Med personuppgifter menar TF Bank “varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (”en registrerad”). TF Bank behandlar personuppgifter i första hand för att säkerställa din identitet, såsom personnummer, adress, medborgarskap, e-postadress, telefonnummer, kopia av id-handling (pass, körkort, nationellt ID-kort), kopia av elektronisk signatur eller BankID etc.
Banken behandlar personuppgifter om finansiell information avseende affärsförhållandets syfte och art.
Banken behandlar personuppgifter som tillhandahålls under kundrelationen såsom avtalsförändringar, betalningar, transaktioner, transaktionshistorik etc.
Banken behandlar även personuppgifter från registrerade som har ansökt om någon av Bankens finansiella produkter eller tjänster, men som inte ingått en affärsrelation med Banken.

Banken behandlar personuppgifter för följande syften:

 • när behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal
 • när behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, såsom förhindrande av bedrägeri, penningtvätt eller terroristfinansiering, finansiell rapportering och skatterapportering.
 • för interna ändamål, såsom marknads- och kundanalys, affärs- och metodutveckling, riskhantering och statistik, i syfte att förbättra Bankens produkter, tjänster och kommunikation gentemot våra kunder.
 • för marknadsföringsändamål av våra produkter och tjänster
 • för att beräkna kapitalkrav för kreditrisk.

Banken använder sig i vissa fall av automatiserat beslutsfattande och s.k. profilering. Det kan t.ex. vara automatiserat beslut på en låneansökan som krävs för att fullgöra avtal. Profilering används för exempelvis kundanalyser, risk- och metodutveckling, marknadsföring, vid automatiserade beslut och vid transaktionsmonitorering för att motverka bedrägerier och penningtvätt. Den rättsliga grunden för profilering är Bankens berättigade intresse, rättslig förpliktelse eller fullgörande av avtal. Banken använder profilering för att öka förståelsen av våra kunder så att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänster och information som är mer anpassad till dina behov och intressen samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser.

TF Bank samlar in personuppgifter från följande:

 • Uppgifter som du själv tillhandahåller till Banken i samband med att du som blivande eller befintlig kund fyller i ansökningar online, via post eller per telefon till vår kundtjänst.
 • Om du ansöker om ett lån hos Banken genom en låneförmedlare samlar vi in de uppgifter som du lämnat till dem och som förmedlaren delar med sig av till oss.
 • Från andra bolag inom TF Bank-koncernen eller från våra samarbetspartners inom e-handel, där du har tillhandahållit dina personuppgifter.
 • Från kreditupplysningsföretag, tex UC
 • Från informationstjänsteleverantörer, när vi kompletterar dina uppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register, tex SPAR.
 • För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser att säkerställa tillräcklig kundkännedom och motverka penningtvätt hämtar vi data från informationstjänsteleverantörer om vilka personer som anses vara s.k. PEP samt genomför kontroller mot sanktionslistor.

Banken har väletablerade och högkvalitativa riktlinjer och rutiner för informationssäkerhet. Banken använder säkerhetsåtgärder såsom SSL, säkerhetskopiering, brandväggar etc.

Banken kräver dessutom att personer som behandlar personuppgifter åtar sig sekretess genom skriftliga avtal och strikta informationssäkerhetsåtgärder.

Banken kan komma att spela in telefonsamtal, spara e-postkommunikation eller på annat sätt dokumentera din interaktion med oss.
Det är Bankens skyldighet att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, fullständiga och aktuella.
Banken behåller dina personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de syften som anges i detta uttalande om inte längre lagring krävs eller tillåts enligt lag.

Dina personuppgifter skyddas av banksekretess, vilket innebär att Banken inte får lämna ut personuppgifter till obehöriga personer.

När det är tillåtet med avseende på banksekretessen delar Banken vissa personuppgifter med andra mottagare.

Personuppgifter kan överföras inom TF Bank-koncernen eller till tredje part som är bemyndigade som våra personuppgiftsbiträden att på uppdrag av oss behandla personuppgifter för angivna ändamål, för att tex genomföra behandling av kunders ansökningar och för att leverera våra produkter och tjänster.

Följande företag behandlar personuppgifter på uppdrag av Banken:

 • Andra bolag inom TF Bank-koncernen och våra samarbetspartners
 • Behöriga partners inom marknadsföring
 • Betalningsmottagare och betalningsleverantörer
 • Försäkringsbolag
 • Informationstjänsteleverantörer
 • Informationssystemleverantörer

Banken överför också personuppgifter till tredje part som är oberoende personuppgiftsansvariga, såsom inkassobyråer, försäkringsgivare, låneförmedlare och andra banker. Banken överför också personuppgifter till myndigheter enligt lag, tex för finansiell rapportering eller för att motverka penningtvätt.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av personuppgifter för marknadsföring. Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag, och om vissa krav är uppfyllda rätt att korrigera eller radera dina personuppgifter. Radering av uppgifter gäller dock inte om vi t.ex. är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna. Du har rätt till dataportabilitet, dvs rätt att få ut de personuppgifter du tillhandahållit till oss, i ett allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig. Du har rätt att lämna in ett klagomål som är kopplat till personuppgiftsbehandling direkt till TF Bank, se kontaktuppgifter i avsnitt 8. Om du inte är nöjd med det svaret du mottar från TF Bank har du rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet.

Relevant tillsynsmyndighet för TF Bank är Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till Datainspektionen:
www.datainspektionen.se
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Om du vill utöva dina rättigheter beskrivna i avsnitt 7. eller om du har frågor angående denna integritetspolicy eller om vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss på:

TF Bank AB / Halens Privatlån
Att: Dataskyddsombud (DPO)
Box 947
501 10 Borås

Tel: 033-722 35 00
dpo@tfbank.se

Informationen ovan går även att hämta som .pdf
Integritetspolicy (PDF)

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras, den senaste versionen finns alltid tillgänglig på www.halensprivatlan.se